​​همگام با تغییر تکنولوژی این بار نیز بومی سازی را با ما تجربه کنید.

خدمات تکمیلی و مشاوره حرفه ای ارتقا شامل:


مشاوره معماری مربوط به تعداد و چیدمان سرورها

مشاوره مربوط به high availability

​مشاوره امنیت پیاده سازی در 2013

مشاوره و انتقال اپلیکیشن ها، سرویس ها، وب پارت ها و ماژول های توسعه یافته تحت نسخه قبلی

مشاوره پیاده سازی پورتال شیرپوینتی اینترانتی، اکسترانتی و اینترنتی

مشاوره معماری پیاده سازی مدیریت سبد پروژه ها با امکانات اولویت بندی پروژه ها

خدمات سفارش مشتریهمین الان شروع کنید
مشاوره و دمو رایگان