ماژول هاي ارزش افزوده توسعه يافته ساميکس بر روي EPM مايکروسافت 
یک زیرساخت برای بی شمار راهکار 
برای پوشش دادن نیازمندی دستیابی به یک سیستم جامع و یکپارچه، که قابلیت گزارشگیری از بخش های مختلف سازمانی را داشته باشد، سامیکس مجموعه ماژول هایی را طراحی کرده است که بطور هماهنگ با سامانه EPM، به سازمان در مدیریت جامع و یکپارچه پروژه هایش یاری می رساند.
معماري ماژولهاي محصول جامع EPM  که توسط شرکت ساميکس براي پوشش نيازمندي هاي PMIS جامع در سازمانها بر اساس استاندارد PMBOK دسته بندي شده در شکل زير آمده است:​
رديفنام ماژولشرح خلاصه قابليت ها​​​​
1مديريت پروپزالها و ايده هافرم و فرايند بررسي و تاييد ايده و پروپزال پيشنهادي و تبديل به پروژه
2مديريت ريسک پيشرفتهگزارش تحليلي ريسک به صورت نمايش Bubble chart و دشبورد مديريت ريسکها
3مديريت مشکلات پيشرفتهشامل امکانات Issue tracking توسعه يافته نظير ارجاع مشکلات و دشبورد نظارت و ردگيري اقدامات و راهکارهاي پيشنهادي حل مشکلات
4مديريت قراردادهابانک اطلاعاتي جامع قراردادها داراي ارتباط با بانک تامين کنندگان و پيمانکاران و مشاوران، شامل فرايند پيش نويس و اصلاحات و بازبيني قراردادها، آرشيو نسخه هاي نهايي قراردادها، ارتباط با تضامين و درصدهاي پيشرفت فيزيکي و مالي فازهاي پيمانها
5مديريت هزينهگزارش تحليلي هزينه واقعي در مقايسه با برنامه اي با امکان ثبت علل انحراف هزينه
6مديريت جريان نقدينمايش تجمعي هزينه ها و درآمد يا تخصيص بودجه¬هاي مرتبط با هر پروژه در زمان با امکان نمايش پيش¬بيني جريان نقدي آتي و تغييرات احتمالي و تحليل what-if
7مديريت صورت وضعيت ها و پرداختهاماژول کارفرمايي و پيمانکاري پيگيري و ثبت اقدامات مرتبط با تاييد و پرداخت صورت وضعيت ها و خريدها
8مديريت ادعاهاامکان تکميل فرم و فرايند Claim در صورت عدم اجراي تعهدات طرف قرارداد
9ماژول تحليل اقتصادي دايناميک پروژه ها بر اساس امکانسنجي اوليهاين ماژول بر روي ماژول جريان نقدي با در نظر گرفتن پارامترهايي نظير حداقل نرخ جذب و نرخ تنزيل به صورت آنلاين و دايناميک تحليل اقتصادي پروژه شامل شاخص هاي NPV و IRR و Present Value پروژه را به همراه نمودار و امکان تحليل اثر سناريوهاي مختلف هزينه و درآمد بر شاخص هاي اقتصادي پروژه را نمايش مي دهد.
10مديريت تغييراتفرم و فرايند تغييرات پروژه که منجر به بروز رساني محدوده و زمان و منابع و هزينه هاي پروژه مي شود. اين تغييرات سپس بطور اتوماتيک روي زمانبندي اعمال مي شود.
11مديريت ارتباطاتبانک اطلاعاتي جامع ذينفعان و تجميع کليه مسيرهاي ارتباطي با ايشان نظير نامه ها، ايميلها، فکس ها، جلسات، مستندات، ويدئو کنفرانس ها و آلرت SMS
12مديريت جلساتشامل رزرو سالنهاي کنفرانس، آلرت SMS اطلاع رساني جلسه ، دستور جلسه و صورتجلسه، کارتابل وظايف متمرکز و امکان لينک شدن و نمايش تقويم جلسات
13سيستم مديريت تاخيراتدشبورد تحليل تاخيرات به تفکيک ذينفعان دخيل در برنامه پروژه و به تفکيک دلايل و علل ايجاد تاخيرات با امکان نمايش نمودار pie chart به تفکيک تاخيرات مسير بحراني و کل تاخيرات هر يک از ذينفعان
14مديريت اقلام قابل تحويلقابليت لينک با برنامه زمانبندي و گزارش ارزيابي کيفيت اقلام قابل تحويل و پيوست مستندات مرتبط
15راهکارتدارکات: ماژول بانک اطلاعاتي تامين کنندگانتجميع کليه سوابق ارتباطي و تعاملات با پيمانکاران و تامين کنندگان
16راهکار تدارکات: ماژول ارزيابي و انتخاب تامين کنندگانفرم هاي ارزيابي اوليه و ثانويه و دوره اي تامين کنندگان و نتيجه تجمعي امتياز فني به صورت مرتب شده بر اساس بيشترين امتيازها و سوابق عملکردي
17خريد و تدارکات : ماژول سفارشداراي يکپارچگي با انبار و برنامه زمانبندي در سيستم مديريت پروژه EPM است. شامل برآورد تجمعي نياز به يک کالا در زمان ها مختلف و مقايسه آن با موجودي فعلي و Safety Stock و زمان تحويل پس از سفارش و اعلام تاريخ مطلوب براي سفارشات
18سيستم اطلاعات جغرافيايي پروژه هاامکان نمايش موقعيت پروژه ها بر روي نقشه به همراه کليک براي نمايش مشخصات و وضعيت و تصاوير هر پروژه از اطلاعات مربوطه در بانک اطلاعاتي بروز EPM
19سيستم ثبت تجربيات و دانش هاي آموختهرجوع شود به پروپزال سيستم مديريت دانش ساميکس
20ارزيابي عملکرد افرادرجوع شود به پروپزال تايم شيت و سيستم منابع انساني ساميکس
21سيستم تايم شيت پيشرفته ساميکساين سيستم داراي امکان تاييدات چند مرحله اي و لينک با دستگاه ثبت ساعات کاري و گزارشساز دايناميک و محاسبه بهاي تمام شده پروژه است، براي اطلاعات بيشتر رجوع شود به پروپزال تايم شيت ساميکس
22مرخصي و ماموريت هالينک با تايم شيت و PS و دستگاه ثبت ساعت
23بودجه ريزي پروژه هابرقراري ارتباط پروژه ها با بانک اطلاعات رديف هاي بودجه اي سازمان و گزارشات ميزان بودجه برآوردي و تحقق يافته در دوره هاي زماني مختلف
24دشبورد مديريت عملکرد دپارتمانها در پروژه هادشبورد گرافيکي ارزيابي عملکرد دپارتمانهاي سازمان برحسب شاخص هاي پروژه هايي که متولي اجراي آنها هستند به همراه gauge ها و نمودار زماني نمايش اجراي تعهدات تجمعي
25مديريت مستندات مهندسيرجوع شود به پروپزال مستندات مهندسي ساميکس
26توليد لوح فشردهامکان گرفتن خروجي آفلاين در قالب لوح فشرده شامل گزارشات پروژه ها همراه با نقشه و مستندات و تصاوير و برنامه زمانبندي
27يکپارچه ساز مستندات پروژه هايک سايت شيرپوينت براي چند پروژه مختلف استفاده شود

همین الان شروع کنید
مشاوره و دمو رایگان