​​​​​​قابليت های راهکار مديريت و کنترل مستندات مهندسی
 
    تعيين سطح دسترسی مشاهده هر يک از گروه اسناد
    تعيين دسترسی مشخص به تغيير و به روز رسانی اسناد
    امکان دسته بندی اسناد مهندسی هر پروژه
    امکان نسخه گذاری اتوماتيک اسناد مهندسی
    امکان تعيين مسئول تکميل و بازبيني هر يک از اسناد
    امکان دسته بندی اسناد مهندسی بر اساس ديسيپلين مربوطه (Civil، Mechanic، ...)
    امکان ثبت وضعيت و مرحله مربوطه هر سند ( First Issue, Draft, Final,…)
    امکان مشاهده تاريخچه نسخههای پيشين اسناد مهندسی
    امکان تأييد و رد اطلاعات توسط افراد داراي دسترسی بالاتر
    امکان تحويل گرفتن و تحويل دادن اسناد برای جلوگيریاز تغييرات همزمان Check Out / Check In
    امکان بارگذاری همزمان چندين سند
    امکان ثبت وضعيت ارسال سند برایکارفرما
    امکان ثبت کد مربوط به هر سند توسط کارشناس کنترل مستندات
    امکان ثبت تاريخ های موعد تهيه و تحويل سند
    امکان ارتباط با برنامه زمانبندی پروژه ها و به روز رسانی اتوماتيک برنامه بر اساس درصد پيشرفت سند (نيازمند Project Server  )
    امکان محاسبه درصد وزنی سند مطابق WBS (نيازمند Project Server )
    امکان قراردادن يادداشت هاي مختلف هنگام تکميل يا تأييد هر سند برای مدير پروژه (نيازمندProject Server )
    امکان محول کردن (Delegating) فعاليت تهيه سند به فرد ديگري با تأييد مدير پروژه(نيازمند Project Server )
    امکان يا انتقال مشخصات اسناد به نرم افزار Excel
    امکان محاسبه مجموع يا ميانگين روی کليه اطلاعات عددی و فيلدهای اسناد​


همین الان شروع کنید
مشاوره و دمو رایگان