​​​​

​قابليت های راهکار مديريت منابع انسانی (فرايندهای جذب و آموزش و خدمات پرسنلی)

 بانک های اطلاعاتی:​
    ليست احکام با امکان ويرايش و ثبت احکام جديد
    ليست دپارتمان ها و مديريت هاي مربوطه و شرح وظايف هر و مديريت مربوطه هر کدام
    بانک اطلاعات شغلي سازمان به همراه شرح شغلهاي افراد و سلسله مراتب شغلي
    ليست مهارتهاي و تخصص هاي مصوب سازمان و استانداردهاي سوابق و تخصصهاي هر شغل
    بانک اطلاعاتي متقاضيان استخدام
    بانک اطلاعاتي تأمين کنندگان خدمات و دوره هاي آموزشي
    بانک اطلاعات پرسنلي شامل کليه اطلاعات شخصي،مهارتها و تخصصها، سوابق کاري، اطلاعات بيمه اي و قراردادي و وضعيت تخصيص افراد

قابليت های پروسه تأمين و جذب نيروی انسانی:
    امکان مشاهده نحوه تخصيص پرسنل به شغلهاي موجود و دپارتمان هاي سازمان
    امکان دسته بندي و گزارشگيري از تعداد و نسبت هاي پرسنلي در سازمان
    امکان ثبت درخواست جذب توسط مديران سازمان
    امکان تأييد درخواست هاي جذب توسط مدير منابع انساني و مدير عامل
    امکان به روز رساني و اطلاع رساني ليست فرصتهاي شغلي Job Vacancy
    امکان پيگيري مصاحبه ها و مراحل پروسه جذب براي متقاضيان و کانديداهاي شغلهاي
    امکان انتخاب کانديداي نهايي و پيگيري پروسه قرارداد و مراحل شروع به کار
    تبديل اطلاعات فرد استخدام شده از پايگاه اطلاعاتي متقاضيان به بانک اطلاعات پرسنلي

قابليت های پروسه آموزش نيروی انسانی:
    امکان ثبت درخواست آموزش توسط مديران
    امکان پيشنهاد تأمين کننده آموزشي نظير اساتيد و دوره ها و آموزشگاهها و کنفرانسها و سمينارها
    امکان نيازسنجي دوره اي و موردي آموزش
    امکان برنامه ريزي آموزشي
    امکان نظارت بر پروسه آموزش و کارايي و اثربخشي آن
    امکان به روز رساني مشخصات مهارتي و رزومه همکاران پس از دوره آموزشي

 قابليت های خدمات پرسنلی:
    امکان ثبت خدمات درماني پرسنل
    امکان ثبت خدمات رفاهي پرسنل
    امکان ثبت وام پرسنل
    امکان ثبت خدمات مسافرتي پرسنل
    امکان تکميل فرم ارزيابي در خصوص پرسنل توسط مديران

 قابليت های مديريت منابع انسانی پروژه ها:
    امکان مشاهده در دسترس پذیری منابع با توجه به تخصيص و برنامه کاري برنامه ريزي شده در پروژه ها (نيازمند Project Server)
    امکان تخصيص افراد به تيم هاي پروژه ها بر اساس تقويم کاري (نيازمند Project Server)
    امکان مشاهده و گزارشگيري از هزينه نيروي انساني و ساعات کاري افراد و واحدها و پروژه هاي سازمان در هر دوره هاي زماني انتخابي (نيازمند Project Server)
    امکان تهيه اتوماتيک گزارش عملکرد افراد تيم (نيازمند Project Server)
    امکان تعريف سلسله مراتب منابع سازمان (RBS يا Resource Breakdown Structure) جهت ارتباط با WBS پروژه ها (نيازمند Project Server)


همین الان شروع کنید
مشاوره و دمو رایگان