لینک های مرتبط
​​​قابليت های راهکار مديريت خريد و تدارکات(Procurement )
    امکان تصميم کامل بودن استعلام ها توسط مدير مربوطه
    امکان تصميم نهایی انتخاب تأمين کننده بر اساس امتياز نهایی هر استعلام
    امکان پيگيری وضعيت عقد قرارداد هر استعلام
    امکان انتخاب تأمين کنندگان برایاستع​لام های جهت هر پکيج خريد توسط کاربر
    امکان ثبت کليه پکيجهای خريد پروژه ها بر اساس Procurement Plan
    امکان ثبت کد و درصد پيشرفت و مسئول و تاريخ های موعد هر يک از پکيج های خريد
    امکان ثبت مسئول بررسی فنی و مسئول بررسی های قراردادی هر يک از پکيج ها
    امکان نظارت بر پيشرفت هر يک از قراردادهای خريد شامل مرحله مربوطه، تاريخ هاي حمل و تحويل و بازرسی و ... تا رسيدن به پکيج به سايت
    امکان ثبت درصد وزنی هر يک از پکيج ها بر اساس WBS پروژه (نيازمند Project Server)
    امکان ثبت تأمين کنندگان و مشخصات ارتباطی و اطلاعات تماس و زمينه کاری آنها در بانک اطلاعاتی تأمين کنندگان
    امکان مشخص کردن تأمين کنندگان تأييد شده هر يک از کارفرمايان (Approved VL)
    امکان پیگیری مراحل هر يک از استعلام ها اعم از وضعيت ارسال درخواست پيشنهاد، وضعيت دريافت پيشنهاد، تاريخ و موعد دريافت پيشنهاد، لينک مستندات فنی  پيشنهادات دريافت شده، قيمت، وضعيت عدم تطابق های فنی، وضعيت عدم تطابق های قراردادی، امتيازفنی، محاسبه امتياز همسنگ شده
    امکان ثبت درصد پيشرفت هر يک از مراحل خريد پکيج ها در برنامه زمانبندي مطابق WBS (نيازمندProject Server)​همین الان شروع کنید
مشاوره و دمو رایگان