​​​قابليت های راهكار مديريت كيفيت و سيستم ها و روشها 

•         امكان ثبت و انتشار عمومی نظامنامه كيفيت در سازمان
•         امكان ثبت و انتشار آخرين نسخه تأييد شده مدارك سيستمی و فرايندهای مصوب سازمان
•         امكان اطلاع رسانی تغييرات و به روز رساني هاي مدارك سيستمی به مخاطبين مدرك مربوطه
•         پيگيری انهدام و حذف اسناد تغيير يافته يا به روز شده از سيستم
•         امكان دريافت پيشنهادات اقدامات اصلاحی/ پيشگيرانه همكاران جهت بهبود يا اصلاح كليه فرايندها و دستورالعمل های مصوب سازمان در قالب فرم الكترونيكی مطابق استاندارد ISO 9001
•         اطلاع رسانی فرمهای اقدام اصلاحی/پيشگيرانه به مسئولين واحد تضمين كيفيت و نماينده مديريت
•         پيگيری بررسی و دريافت نظرات در خصوص پيشنهادات در كميته تضمين كيفيت يا سيستم ها و روش ها
•         امكان اطلاع رسانی و گزارشگيری از نتايج مميزی سيستم مديريت كيفيت مميزی داخلي و خارجي
•         امكان بررسی وضعيت بهبود مستمر و ميزان هماهنگی سازمان با استانداردها امضای افراد در مدارك نظام كيفيت
•         امكان استفاده از Pattern
•         امكان بايگانی سوابق كيفيت
•         امكان كنترل كيفي
•         امكان مشاهده عدم انطباق محصولات
•         محاسبه انواع شاخص های كيفيت
•         بخش نگهداری و تعميرات اضطراری
•         رسم نمودارهای هيستوگرام
•         رسم نمودارهای مقايسه ای


 ویرایشگر محتوا ‭[2]‬

همین الان شروع کنید
مشاوره و دمو رایگان