پرش لینک ها

نویسنده: سهیل بنیادی

برنامه‌ریزی تولید سیستماتیک و برنامه‌ریزی خرید

مزایا و الزامات اجرایی برنامه‌ریزی تولید سیستماتیک

برنامه‌ریزی تولید سیستماتیک و برنامه‌ریزی خرید و تأمین احتیاجات مواد؛ مزایا و الزامات اجرایی در سازمان مقدمه از منظر یک تولیدکننده بسیار ایده آل است که از یک سیستم بخواهیم که برنامه‌­ریزی دقیقی برای سازمان در حوزه تولید، خرید مواد و انبار و موجودی انجام

IFRS چیست

IFRS چیست؟

ضرورت استفاده از این استاندارد مالی – حسابداری و گزارش دهی مطابق با آن چیست؟ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شودکه توسط هیات استانداردهای حسابداری بین المللی(IASB) تدوین شده‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در