پرش لینک ها

تعریف و تصویب پروژه بر اساس pmbok

درخواست دمو
تعریف پروژه منطبق بر PMBOK

ماژول تعریف و تصویب پروژه (پروپوزال) (منطبق با گروه های فرآیندی PMBOK) شامل: ثبت پیشنهادات در فرم پیشنهاد پروژه، ثبت ویژگی های کامل پروژه، ارسال پیشنهاد پروژه به تایید کنندگان مجاز و پیگیری وضعیت پیشنهادات ارسالی، تولید اسناد فاز آغازین پروژه نظیر منشور پروژه است.

قابلیت های ماژول تعریف و تصویب پروژه

 • تقسیم بندی منشور پروژه ها از زمان ایده تا ثبت منشور
  تقسیم بندی منشور پروژه ها
 • امکان ثبت ویژگی های یک ایده در قالب شناسنامه ایده شامل:
   • عنوان ایده
   • متولی ایده
   • ثبت و الزام منشا خلق ایده
   • اهداف ایده
   • خروجی های مورد انتظار از ایده
   • تولید کد ایده

  ثبت ویژگی های یک ایده

 • امکان ثبت ویژگی های کامل پروژه شامل:
  • عنوان پروژه
  • ثبت اهداف و خروجی های مورد انتظار پروژه
  • تعیین روش انجام پروژه
  • تعیین مدت زمان قابل پیش بینی برای اجرای پروژه
  • ثبت اعتبار ریالی پروژه
  • ثبت منابع مورد نیاز پروژه اعم از منابع مالی، نیروی انسانی و …
  • امکان ثبت نظر به همراه پیشنهاد
  • امکان ثبت نظر در مراحل تاییدات پیشنهاد

ثبت ویژگی های کامل پروژهثبت ویژگی های کامل پروژه

 • ثبت وجود الزام و منشا الزام پروژه
  ثبت وجود الزام
 • امکان ثبت اقلام قابل تحویل
  ثبت اقلام قابل تحویل
 • تعیین ریسک های کلی پروژه
  تعیین ریسک های کلی پروژه
 • تعیین مایلستون های اصلی پروژه
 • تعیین فازها و مراحل اجرایی پروژه
  تعیین فازها و مراحل اجرایی پروژهتعیین فازها و مراحل اجرایی پروژه
 • تعیین ذی نفعان کلیدی پروژه
  تعیین ذی نفعان کلیدی پروژه
 • ثبت مراجع ذی صلاح که نیاز به اخذ مجوز از آن ها وجود دارد
 • امکان ارسال پیشنهاد پروژه به تایید کنندگان مجاز
  ارسال پیشنهاد پروژه به تایید کنندگان مجاز
 • امکان مشاهده پیشنهادات در انتظار بررسی
 • امکان پیگیری وضعیت پیشنهادات ارسالی
 • قابلیت نمایش پیشنهادات با توجه به سطوح دسترسی افراد
 • امکان مشاهده بایگانی پیشنهادات
  مشاهده بایگانی پیشنهادات