ERP چیست

راهکار جامع برنامه ریزی منابع سازمانی یا ERP چیست؟

راهکار جامع برنامه ریزی منابع سازمانی (Enterprise Resource Planning) و یا به اختصارERP شامل طیف وسیعی از فعالیت‌ها می شود که از طریق سامان دادن تمام داده ها و فرآیندهای یک سازمان در یک راهکار واحد و با ایجاد بانک اطلاعاتی منظم، پیوسته و دقیق به بهبود عملکرد سازمان منجر می شود.

نرم افزارهای برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در واقـع سیستم هایی هستند که داده‌های موجود در سراسر یـک سـازمان را یـکپارچه مـی‌‌سازند و در زمـان مناسب‌ در‌ اختیار کـاربرانی قـرار می‌دهند که به آن نیاز دارند. چنین سیستمی به تمامی افراد یک مجموعه اجازه می‌دهد تا حتی با وجود پراکندگی جغرافیایی در هماهنگی کامل با هم کارکنند.

نرم افزارهای ERP از طریق ارائه راهکاری جامع برنامه ریزی منابع سازمان به شرکت ها اجازه می دهد تا مدیریت منابع خود‌ (مواد، منابع انسانی، منابع مالی و غیره) را به شکلی بهینه و براساس بهروش های (Best Practice) شناخته شده جهانی مدیریت نمایند.

تاریخچه برنامه ریزی منابع سازمانی

تاریخچه ERP

ظهور مفهوم‌ ERP را باید دهه 1960 میلادی دانست که عمده تاکیدها در این دوران مربوط به افزایش درآمد و تقویت کـسب و کـار از طریق یکپارچه‌سازی فرآیندها و عملکردها بود. در سال 1972 پنج‌ تن‌ از مدیران‌ IBM جهت تکامل و پیاده‌سازی مفاهیم ERP از سمت خود استعفا دادند و شرکتی با عنوان SAP را که‌ به‌عنوان نـخستین شـرکت توسعه و اجرای نرم‌افزارهای خاص ERP بـود، تـاسیس کردند‌.

با ظهور برنامه‌ریزی منابع سازمان در حوزه تولید، تمامی سیستم‌های تولیدی ‌‌تحت‌ پوشش قرار گرفتند. بخش‌ها، فـرآیندها و وظـایف مختلفی از جمله کنترل کـیفیت، نـگهداری و تعمیرات‌،انبار، حسابداری‌ و مالی‌ و… به سیستم‌های تولیدی متصل شدند و مدیریت جامع منابع سازمانی به عنوان حد فاصل سیستم‌های مدیریت زنجیره‌ تامین و مدیریت ارتباط با مشتری مطرح شد.

این سیستم بیش از آنکه عـنوان‌ جـدیدی برای MRPII باشد‌، به‌عنوان‌ سطح بعدی در سطوح تکاملی سیستم‌های کامپیوتری طراحی شده برای پشتیبانی از عملیات سازمان مطرح است. این سیستم‌‌ها، علاوه ‌‌بر ویژگی‌های اضافی، یکپارچه‌‌سازی بهتری از بخش‌های MRPII دارند. در سال 1995، مقوله اینترنت وارد ERP شد و در سال‌ های‌ 1998 تا 2000، تبادل الکترونیک اطـلاعات و ERP بـا یـکدیگر پیوند خوردند.

در سال 2000 راهکارهای برنامه ریزی منابع سازمانی تحت وب توسعه یافتند که از فناوری چند لایه‌ای در معماری سیستم‌ اطـلاعاتی‌ ‌ ‌پشـتیبانی می‌کردند. امروزه هم سیستم‌های جدیدی با عنوان ERP II در حال توسعه هستند که اساس آن هـا بر بستر وب اسـت و تـمرکز بسیار زیادی بر حمایت از بخش مدیریت زنجیره‌ی‌ تامین‌ دارند و عملاً در تعریف امروز نرم افزار ERP، آن را کاملاً مرتبط و جـدایی ناپذیر از مدیریت زنجیره تأمین تعریف می‌کنند.

مفاهیم مقدماتی راهکار جامع برنامه‌ریزی منابع سازمان

ERP چیست

راهکار جامع برنامه‌ریزی منابع سازمان قـادر‌ اسـت‌ اطلاعات‌ موجود در سازمان را در‌ تمام‌ حوزه‌های‌ فعالیت سازمان به‌طور یکپارچه و منسجم جمع‌آوری کرده و این اطلاعات و نتایج حاصل از آن را در اختیار ذی نفعان و استفاده کنندگان آن‌ در‌ سطوح‌ مختلف سازمان قرار دهد. هدف اصلی این فناوری‌، نـفوذ‌ فناوری اطلاعات در تمامی مراحل فعالیت‌های یک سازمان یا بنگاه اقتصادی است تا منابع مختلف بتوانند با تبادلات منطقی‌ میان‌ خود‌، خروجی یکپارچه‌ای را ارایه کنند.

راهکار برنامه ریزی منابع سازمان‌، سیستم اطـلاعاتی پیـکره‌بندی شده‌ای می‌باشد که جهت خودکارکردن وظایف و فعالیت‌ها و کارآمد کردن فرآیندهای سازمان در سه سطح فرآیندهای‌ استراتژیک‌، کنترل‌های‌ مدیریتی و کنترل‌های عملیاتی پدیدآمده است و راه‌حل داده‌ای (اطلاعاتی) یکپارچه‌ای را در‌ سرتاسر‌ زیر ساخت سازمان ارائه مـی‌دهد . ایـن راه‌حل به سازمان‌ها اجازه می‌‌دهد‌ تا‌ بتوانند‌ منابع خود را موثرتر اداره کرده و به‌واسطه یکپارچگی تمام اطلاعات در میان‌ فرآیندهای‌ کاری‌ مختلف، هزینه‌ها را در بلند مدت کاهش داده و کارایی را افزایش دهند.

این سیستم‌ امـکان‌ مـقابله‌ با رقابت و پاسخگویی به نیازمندی‌های روزافزون مشتریان سازمان را از طریق تسهیل مدیریت موثر‌ واحدهای‌ مختلف سازمان، افزایش سرعت ارائه خدمات و کالاها، بهبود ارائه خدمات به مشتریان، افزایش‌ چابکی‌ و بهره‌وری‌، افزایش کیفیت مـحصولات و هـماهنگ نـمودن تقاضا، عرضه و تولید و استانداردسازی فـرآیندهای سـازمان فـراهم آورده و متعاقبا‌ منجر‌ به بهبود قابلیت رقابت سازمان می‌گردد.

این سیستم همه نیازهای‌ سازمان‌ را‌ با نگرشی فرآیندی (در جهت نیل به اهداف سـازمان و یـکپارچه‌سازی تـمام عملیات) برآورده کرده و منجر‌ به‌ تغییر فعالیت‌های سـازمان از حـالت وظیفه گرایی به فرآیند محوری می‌گردد. درواقع در نرم افزار ERP مجموعه‌ فرآیندهای عملیاتی و جریان اطلاعاتی یکپارچه را جهت بهره‌برداری بهینه از منابع سـازمان و بـرقراری ارتـباط بین‌ طرف‌های‌ تجاری‌ با اتکا به تغییرات مداوم ارائه می گردد و این راهکار نهایتا سبب افزایش‌ بهره‌وری‌ منابع سازمان می‌گردد. بنابراین راهکار جامع برنامه‌ریزی منابع سازمان می‌تواند نیازهای هر یک از واحدهای کـاری و عـملیاتی‌ سـازمان‌ها‌، نظیر حسابداری، خرید، برنامه‌ریزی و کنترل موجودی، توزیع (پخش)، تولید،انبار و… را برآورده سـازد‌.

کـارکردهای‌ راهکار جامع برنامه‌ریزی منابع سازمان

راهکار برنامه‌ریزی منابع سازمان‌ برای‌ پشتیبانی از حوزه‌های عملیاتی کلیدی یک سازمان طـراحی شـده اسـت که تمام داده‌ها‌ و فرآیندهای‌ یک سازمان را در یک‌ سیستم‌ واحد ذخیره‌ می‌کند‌. یـک‌ عـامل کـلیدی در بیشتر راهکارهای مدیریت جامع منابع سازمانی استفاده از پایگاه داده واحد به منظور ذخیره‌سازی داده برای ماژول‌های‌ مـختلف سـیستم است. این‌ سیستم امکان مدیریت اغلب‌ ملزومات‌ سیستم‌های اطلاعاتی یک کسب و کار‌ را‌ فراهم مـی‌کند و بـه‌عنوان سیستم اصلی و اساسی سازمان در‌ نظر‌ گرفته می‌شود. این سیستم بـه‌ طـور‌ پیـوسته‌ براساس نیازهای در‌ حال‌ رشد سازمان‌ها، تغییر می‌کند‌. همان‌طور‌ که پیش‌تر بیان شد، این سـیستم طـیف وسیعی از فعالیت‌های عملکردی و فرآیندهای داخلی سازمان‌ را‌ شامل می‌شود و به این منظور دارای‌ مـجموعه‌ای‌ از زیـرسیستم‌ها‌ نـظیر‌ برنامه‌ریزی‌ تولید، خرید قطعات، کنترل‌ موجودی، لجستیک و توزیع، فروش، انبارداری، مالی و… می‌گردد.

مزایای پیاده سازی نرم افزار ERP

  1. جمع شدن سیستم های جزیره ای و بعضا معارض از از سطح سازمان
  2. افـزایش بـازدهی سـازمان در زمان کوتاه‌
  3. کنترل‌ بهتر‌ و موثرتر‌ بودجه‌ و در‌ نتیجه بهبود برنامه‌ریزی و بهینه سازی فرآیندهای مالی
  4. مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان براساس بهروش های(Best Practice) استاندارد جهانی  و بهینه سازی و استنادردسازی فرآیندها

چالش های پیاده سازی پروژه‌های پیاده سازی نرم افزار ERP

در عین حال که پیاده سازی ERP می تواند باعث بهبود عملکرد و رشد سریع سازمان گردد، اما پیاده سازی این نرم افزار از پروژه های چالش برانگیز یک سازمان می باشد. به دلیل درگیر شدن تمام بخش های سازمان در این پروژه و تغییراتی که انجام آن در سطح سازمان، از الزامات انجام این شکل از پروژه ها می باشد، معمولا اجرای پروژه های ERP با حدی از ریسک شکست همراه است.

به همین دلیل سازمان ها و شرکت ها معمولا سعی می کنند به جای درگیر کردن خود در پروژه های پیاده سازی نرم افزار ERP به سراغ شرکت های تخصصی ای بروند که با دارا بودن مشاوران و تحلیلگران کسب و کار و همچنین با دارا بودن تجربه پیاده سازی، ریسک انجام پروژه را کاهش دهند.

عمده ترین چالش های پیاده سازی نرم افزار ERP به اختصار عبارتند از:

  1. مـقاومت افـراد‌ برای‌ استفاده از نرم‌افزار و تغییرات کسب و کار با توجه به راهکار جدید
  2. تخمین نادرست سطوح‌ منابع‌ مورد‌ نیاز‌ جهت‌ اجرای سـیستم در سطح سازمان
  3. عدم حمایت مدیران عالی و مدیران بخش های مختلف سازمان
برچسب ها: بدون برچسب

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند