پرش لینک ها

سیستم مدیریت صورت وضعیت‌ها

درخواست دمو
سامانه مدیریت صورت وضعیت ها
 1. امکان تعریف فازهای اجرا و پرداخت قراردادها
 2. امکان برنامه ریزی تعهدی تاریخ برنامه ای دریافت ها و پرداخت ها )به پیمانکاران و کارفرمایان(
 3. امکان تولید جریان نقدی برنامه ای در مقایسه با جریان نقدی تحقق یافته
 4. امکان تولید اتوماتیک برگه صورت وضعیت بر اساس مشخصات تکمیلی در فرم صورت وضعیت
 5. بر اساس ارتباط با کارفرما یا پیمانکار مشخصات آدرس و تلفن و کد اقتصادی و … را فرا می خواند
 6. امکان ثبت وضعیت ارسال صورت وضعیت
 7. امکان ثبت تاریخ ارسال صورت وضعیت
 8. امکان ثبت وضعیت تایید صورت وضعیت
 9. امکان ثبت کامنت های طرف پیمان روی صورت وضعیت
 10. امکان ثبت مشخصات پرداخت نظیر تاریخ و شماره چک و تصویر چک
 11. امکان ثبت مبلغ دریافت شده و عدم انطباق بر اساس مبلغ انتظاری با توجه به کسورات

بانک اطلاعاتی صورت وضعیت ها:

در این بانک اطلاعاتی، اطلاعات صورت وضعیت ها درج و نگهداری می شود. این بانک اطلاعاتی در سامانه مدیریت قراردادها قرار دارد.

فیلدهای اطلاعاتی مهم این بانک به شرح زیر هستند:

 • قرارداد مرتبط
 • کد صورت وضعیت
 • تاریخ صورت وضعیت
 • مبلغ صورت وضعیت ادعایی پیمانکار
 • مبلغ مورد تایید دستگاه نظارت
 • تاریخ تایید دستگاه نظارت
 • مبلغ مورد تایید رسیدگی فنی و قراردادها
 • تاریخ تایید رسیدگی فنی و قراردادها
 • شماره صورت وضعیت

امکان ایجاد فیلد اطلاعاتی جدید در این بانک وجود دارد.

گزارشگیری تحلیلی از صورت وضعیت ها:

گزارشگیری بر روی صورت وضعیت ها بر روی اقلام اطلاعاتی زیر صورت می پذیرد:

 • تعداد صورت وضعیت
 • مبلغ صورت وضعیت
 • مدت زمان تایید دستگاه نظارت
 • مبلغ مورد تایید دستگاه نظارت
 • مدت زمان تایید دفتر فنی
 • مبلغ مورد تایید دفتر فنی
 • مبلغ پرداخت شده

ابعاد گزارشگیری که گزارشگیری بر روی آنها انجام می شود، به شرح زیر هستند:

 • عنوان و کد CBS
 • پیمانکار
 • شماره قرارداد
 • کد صورت وضعیت
 • تاریخ تایید دستگاه نظارت
 • تاریخ ارائه پیمانکار
 • تاریخ پرداخت
 • تاریخ تایید دفتر فنی
 • نام پروژه
 • سرپرست پروژه
 • تاریخ های سلسله مراتبی صورت وضعیت و پرداخت