پرش لینک ها

ماژول مدیریت بودجه ریزی

محاسبه مقدار بودجه، محاسبه و اعلام گزارش میزان بودجه مورد نیاز هر پروژه تا پایان انجام پروژه بر اساس روند عملکرد، صدور تخصیص اعتبار به واحد‌های سازمانی، صدور تخصیص اعتبار به واحد‌های سازمانی، ثبت هزینه‌ها بر حسب فصول هزینه، ارتباط با سامانه مدیریت پروژه سازمانی جهت کنترل وضعیت پیشرفت پروژه ها، ارائه گزارش مقایسه‌ای از بودجه پیشنهادی، مصوب و عملکرد

درخواست دمو

سامانه مدیریت بودجه ریزی

 1. محاسبه مقدار بودجه یا اعتباری که می بایست در دوره های آینده برای هر پروژه آزاد شود و اختصاص داده شود
 2. مشخص شدن مقدار بودجه اختصاص داده شده (اعتبار آزاد شده از سوی اداره کل بودجه) برای هر پروژه تا تاریخ گزارش
 3. محاسبه مقدار بودجه فعالیتهای انجام شده تا تاریخ گزارش
 4. محاسبه و اعلام گزارش میزان بودجه مورد نیاز هر پروژه تا پایان انجام پروژه بر اساس روند عملکرد
 5. طراحی فرآیند تصویب، ابلاغ و تخصیص بودجه به برنامه ها و پروژه ها
 6. امکان صدور تخصیص اعتبار به واحد‌های سازمانی
 7. امکان ثبت موافقتنامه، تخصیص و دریافت وجه در برنامه ها و پروژه ها
 8. امکان ثبت اسناد بر اساس فصول هزینه و کنترل آنها با برنامه‌ها
 9. امکان ثبت هزینه‌ها بر حسب فصول هزینه یا آیتم‌های قابل تعریف کاربران
 10. امکان ارتباط با سامانه مدیریت پروژه سازمانی جهت کنترل وضعیت پیشرفت پروژه ها
 11. ارائه گزارش مقایسه‌ای از بودجه پیشنهادی، مصوب و عملکرد