پرش لینک ها

نرم افزار مدیریت منابع انسانی HRM

درخواست دمو
سیستم مدیریت منابع انسانی

قابلیت های راهکار مدیریت منابع انسانی (فرایندهای جذب و آموزش و خدمات پرسنلی)

بانک های اطلاعاتی:​

 • لیست احکام با امکان ویرایش و ثبت احکام جدید
 • لیست دپارتمان ها و مدیریت های مربوطه و شرح وظایف هر و مدیریت مربوطه هر کدام
  بانک اطلاعات شغلی سازمان به همراه شرح شغلهای افراد و سلسله مراتب شغلی
 • لیست مهارتهای و تخصص های مصوب سازمان و استانداردهای سوابق و تخصصهای هر شغل
 • بانک اطلاعاتی متقاضیان استخدام
 • بانک اطلاعاتی تأمین کنندگان خدمات و دوره های آموزشی
 • بانک اطلاعات پرسنلی شامل کلیه اطلاعات شخصی،مهارتها و تخصصها، سوابق کاری، اطلاعات بیمه ای و قراردادی و وضعیت تخصیص افراد

قابلیت های پروسه تأمین و جذب نیروی انسانی:

 • امکان مشاهده نحوه تخصیص پرسنل به شغلهای موجود و دپارتمان های سازمان
 • امکان دسته بندی و گزارشگیری از تعداد و نسبت های پرسنلی در سازمان
 • امکان ثبت درخواست جذب توسط مدیران سازمان
 • امکان تأیید درخواست های جذب توسط مدیر منابع انسانی و مدیر عامل
 • امکان به روز رسانی و اطلاع رسانی لیست فرصتهای شغلی Job Vacancy
 • امکان پیگیری مصاحبه ها و مراحل پروسه جذب برای متقاضیان و کاندیداهای شغلهای
 • امکان انتخاب کاندیدای نهایی و پیگیری پروسه قرارداد و مراحل شروع به کار
  تبدیل اطلاعات فرد استخدام شده از پایگاه اطلاعاتی متقاضیان به بانک اطلاعات پرسنلی

قابلیت های پروسه آموزش نیروی انسانی:

 • امکان ثبت درخواست آموزش توسط مدیران
 • امکان پیشنهاد تأمین کننده آموزشی نظیر اساتید و دوره ها و آموزشگاهها و کنفرانسها و سمینارها
 • امکان نیازسنجی دوره ای و موردی آموزش
 • امکان برنامه ریزی آموزشی
 • امکان نظارت بر پروسه آموزش و کارایی و اثربخشی آن
 • امکان به روز رسانی مشخصات مهارتی و رزومه همکاران پس از دوره آموزشی

قابلیت های خدمات پرسنلی:

 • امکان ثبت خدمات درمانی پرسنل
 • امکان ثبت خدمات رفاهی پرسنل
 • امکان ثبت وام پرسنل
 • امکان ثبت خدمات مسافرتی پرسنل
 • امکان تکمیل فرم ارزیابی در خصوص پرسنل توسط مدیران

قابلیت های مدیریت منابع انسانی پروژه ها:

 • امکان مشاهده در دسترس پذیری منابع با توجه به تخصیص و برنامه کاری برنامه ریزی شده در پروژه ها (نیازمند Project Server)
 • امکان تخصیص افراد به تیم های پروژه ها بر اساس تقویم کاری (نیازمند Project Server)
 • امکان مشاهده و گزارشگیری از هزینه نیروی انسانی و ساعات کاری افراد و واحدها و پروژه های سازمان در هر دوره های زمانی انتخابی (نیازمند Project Server)
 • امکان تهیه اتوماتیک گزارش عملکرد افراد تیم (نیازمند Project Server)
 • امکان تعریف سلسله مراتب منابع سازمان (RBS یا Resource Breakdown Structure) جهت ارتباط با WBS پروژه ها (نیازمند Project Server)