استراتژی ERP

استقرار و پیاده سازی پروژه ERP در یک سازمان چگونه است؟

در پروژه‌های استقرار و پیاده‌سازی هر نرم‌افزار ERP، هر مرحله از پروژه باید طوری طراحی شود که اطمینان حاصل شود یک مجموعه از خروجی‌های مرتبط برای تأیید و تصویب مدیران و تصمیم گیران ارائه می‌گردد. که این خروجی‌ها پیش‌نیاز ادامه و ورود به مرحله بعد پروژه ERP خواهد بود. راه‌حل شرکت سامیکس برای پیاده سازی ERP خود، مدیریت پروژه پیاده‌سازی NAV Microsoft dynamics بر اساس متدولوژی Phased approach است که به عنوان راهکار استاندارد پیاده‌سازی این ERP توسط شرکت مایکروسافت ارائه گردیده است. قبل از ورود به بحث مدل پیاده‌سازی ای آر پی باید در نظر داشت که پروژه ERP با هر مدلی که انجام پذیرد، نتایج زیر در پایان استقرار ERP باید محقق گردد:

 • تهیه روش‌های کاری برای پشتیبانی پیاده‌سازی موفق راه‌حل ارائه شده
 • تهیه طرح‌های مدیریت پروژه، مدیریت تغییر سازمانی و تضمین کیفیت
 • ایجاد نقاط یکپارچگی بین سیستم‌های تکنیکال و سازمانی (فرایندی)
 • انجام فعالیت‌های آموزش مداوم جهت اطمینان از انتقال دانش
 • ایجاد پروسه‌های یکپارچگی و تحویل از تیم پروژه به سازمان پشتیبانی کننده

پروژه ERP

مدل پیاده‌سازی پروژه ERP:

ما در پیاده سازی ERP از مدل Phased approach برای پیاده‌سازی Microsoft dynamics NAV استفاده می‌کنیم. در این مدل هدف بجای پیاده‌سازی کل پروژه ERP، بر ماژول‌ها و اجزایی از این سیستم‌ها متمرکز است. ابتدا تیم راه‌اندازی سامیکس با مدیران ارشد باید برای اینکه چه ماژول‌هایی پیاده شوند به توافق برسند و در نهایت اقدام به راه‌اندازی کنند.

از آنجا که در عمل چنین اجزایی با سیستم‌های حسابداری و مالی بوده و در این بخش‌ها معمولاً تعداد محدودی از پرسنل کل سازمان فعالیت دارند، موفقیت پروژه در این بخش‌ها دلیلی قاطع بر موفقیت پروژه در سطح کل سازمان نخواهد بود. نهایتاً پس از تکمیل و نهایی شدن این بخش‌ها سایر اجزای ERP نیز به ترتیب اولویت در سازمان پیاده‌سازی خواهند شد. از آن جا که سیستم‌های یکپارچه ERP دارای ویژگی‌های اصلی و اساسی یکپارچگی در سطح دیتابیس می‌باشند، در اکثر موارد اجرای مرحله‌ای می‌تواند مشکلاتی را برای تیم راه‌اندازی ایجاد نماید.

کارهای انجام گرفته در حین پیاده‌سازی نرم‌افزار ERP

 • تهیه برنامه plan_(پروژه)
 • تأمین نیروی انسانی و آموزش تیم درگیر در پروژه با مفاهیم کلی و فازهای اجرایی یک پروژه ERP
 • شناخت و تحلیل وضع موجود کسب و کار
 • تهیه فهرست مقتضیات انجام پروژه و برنامه زمان بندی
 • برآورد منابع و زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه
 • امکان‌سنجی با توجه به موارد فوق
 • پیاده‌سازی IMPLEMENTION
 • پشتیبانی و نگهداری SUPPORT

پیشنهاد شرکت سامیکس جهت ایجاد تغییرات اساسی در عملکرد و رویکرد به منظور تطبیق با نیازهای متغیر و در حال توسعه و حفظ موقعیت رقابتی مبتنی بر رویکردی یکپارچه و چهار جانبه است:

 1. استراتژی
 2. فرآیند
 3. نیروی انسانی
 4. زیرساخت (تکنولوژی)

تأثیر ابعاد چهارگانه در پیاده‌سازی راهکار ERP

استراتژی:

تعیین استراتژی مناسب برای پیاده‌سازی و استقرار نرم‌افزار ERP و پیش‌بینی مراحل گذار به سیستم جدید باعث اطمینان صاحبان و مدیران ارشد شرکت از اینکه استراتژی لحاظ شده می‌تواند نیازهای سازمان را بر اساس ملاحظات موجود، استاندارهای مد نظر، خروجی‌های مطلوب و سایر نیازهای عملیاتی و اطلاعاتی سازمان تأمین نماید می‌شود. در زیر به طور خلاصه الزامات تأثیرات این 4 عامل را بر می‌شماریم:

فرآیند:

 • برآورده ساختن نیازهای سازمان توسط فرآیندهای لحاظ شده در راه حل و تضمین خروجی‌های مورد انتظار
 • فراهم نمودن منابع مورد نیاز برای فرآیندهای جدید طراحی شده و یا بازنگری شده و لحاظ شده در راه حل ERP
 • فعالیت صاحبان فرآیند به‌عنوان نیروی متخصص در کنار تیم پروژه پیاده سازی ERP و تعیین نیازمندی‌های هر فرایند
 • مشارکت کاربران اصلی در آزمون پذیرش کاربر و آموزش دهی به کاربران نهایی و همچنین پشتیبانی کاربران پس از پیاده‌سازی

نیروی انسانی:

 • موارد لازم جهت اثربخشی انتقال به یک محیط جدید سیستمی و دستیابی به منافع مورد نظر
 • وجود نیروی انسانی توانمند و با قابلیت جهت انجام فرآیندها و فعالیت‌ها
 • درک نقش‌ها و مسئولیت‌ها توسط نیروی انسانی

زیرساخت (تکنولوژی):

 • پیشنهادات و رهنمودهای لازم در خصوص طراحی راه حل تکنولوژیکی و زیرساخت در کل واحدهای سازمان به منظور آماده‌سازی بستر لازم برای پیاده‌سازی و بهره‌برداری از راه حل برنامه‌ریزی منابع سازمان توسط تیم سامیکس
 • فراهم نمودن منابع و امکانات لازم جهت تحقق این موارد

دلایل بهره گیری سامیکس از متدولوژی استاندارد پیاده سازی Microsoft dynamics sure step

 • افزایش کارایی فرایند پیاده سازی
 • کاهش هزینه های پیاده سازی
 • کاهش ریسک های پیاده سازی
 • ارائه بهروش های کسب و کار

فازهای اصلی متدولوژی استاندارد پیاده سازی ERP در شش بخش در شکل زیر آورده شده است :​

نگرش و رویکرد یکپارچه به پیاده سازی ERP :

 • آماده سازی پروژه (ERP Project preparation)
 • تهیه منشور پروژه project charter
 • ایجاد ساختار و سازمان پروژه
 • بازبینی و تصحیح طرح و استراتژی پیاده سازی اجرای راه حل
 • ایجاد تیم های کاری پروژه و تخصیص وظایف
 • تهیه طرح و برنامه عملیاتی پروژه به صورت تفصیلی
 • تهیه نیازمندی های فنی Technical Requirement
 • تعریف استانداردها و رویه های مدیریت و کنترل پروژه
 • تعریف استانداردها و رویه های پیاده سازی و اجرای پروژه
 • برگزاری جلسات آغازین جهت شروع پروژه
 • تعیین و باز بینی خط مشی ها و اهداف و مسئولیت های کیفی مدیریت کیفیت پروژه
 • تعیین استراتژی مستند سازی فعالیت های پروژه
 • تعیین استراتژی آموزش کاربران نهایی
 • ارائه طرح یا برنامه های مناسب برای جاری سازی ERP در شرکت
 • تعیین استراتژی بروزرسانی و شرایط گذار از وضع موجود به وضع مطلوب
 • ارائه راه حل در خصوص چگونگی شناسایی و جمع آوری اطلاعات پایه
 • ارائه راه حل در خصوص محیط نرم افزاری
 • ارائه نیازمندی ها و توصیه ها در خصوص ارائه زیر ساخت ها ی سخت افزاری و بستر مخابراتی و ارتباطی مورد نیاز برای پیاده سازی طرح نهایی
 • ارائه راهکار برای تقویت و توسعه ساختار سازمانی واحد فناوری اطلاعات IT
 • ارائه پیشنهاد در خصوص انجام طرح های بهبود خدمات مدیریتی در شرکت متقاضی
 • شناسایی مدل لازم برای انجام فرآیند شناخت ، مدلسازی و تحلیل نیازمندی ها​

فعالیت های اصلی :

 • آموزش تیم پروژه
 • پیکربندی اولیه
 • اعمال تغییرات در نرم افزار ERP به منظور تبدیل شده به راهکار ERP
 • سفارشی سازی با استفاده از ابزارهای تعریف شده
 • ایجاد و تست واسط های لازم) (INTERFACES
 • ایجاد ابزار های گزارش گیری
 • ایجاد فرم های لازم
 • برنامه ریزی و آزمون عملکرد و کارکرد های سیستم
 • پیکربندی نهایی سیستم
 • تست یکپارچگی سیستم
 • مدیریت کیفیت
 • تهیه برنامه گذار PLAN CUT –OVER
 • تهیه محتوای لازم برای آموزش کاربران نهایی

پیاده سازی ERP به کمک تکنیک‌های داده کاوی

مشکلات سیستم‌های ERP

سیسـتم هـای ERP، مجموعـه ای از ماژولهـای یکپارچـه ی آمـاده راه انـدازی کـه از پـیش طراحـی و مهندسـی شـده اسـت کـه تمـام فرایندهای تجاری سازمان را پوشش می دهد. سیستم هـایERP،به سازمان برای فعالیت در محیطی یکپارچه از نظر اطلاعاتی و فرایند گرا و اطلاعـــات محـــور، بصـــورت بلاد رنگ کمـــک بســـیار زیـــادی می کنند. زمانی که نقـش و عملکـرد نرم افزارهای ERP را در نظـر بگیرید بدیهی است که چنین سیستم هایی فقط قادر به حـل مسـائل مرتبط با مدیریت سطح میانی است. فرایند کامل تجزیه و تحلیـل کـه اجازه ی ذخیره سازی حجم زیادی از داده ها را در داخل سیسـتم بـه منظور معنادار شدن اطلاعات می دهد، در سیستم هـای ERP کنونی به صورت کامل قابل اجرا نیستند. علاوه بر این، سیسـتم هـای ERP قادر به ارضا  نیازهای پرسنل مدیریتی سطح بـالا در سیاسـت هـای تصمیم گیری جهت سرعت بخشیدن به استراتژی های جدید نیستند. با توجه به نقشی که سیسـتم هـایERPدر تجـارت الکترونیـک بـازی می کنند،این سیستم ها به عنوان سیستم های اطلاعات بنیـادی کـه مسئول یکپارچه سازی داده های مرتبط با فرایندهای پایه ای تجـارت الکترونیک می باشند عمل کرده است.

با این حال نرم افزار ERP قادر به برداشت اطلاعات ارزشـمند ازحجــم زیــادی از داده هــای ذخیــره شــده در داخــل B2C و B2B  نیستند. علاوه بر این، چنین سیستم هایی قـادر بـه تحلیـل صـحیح و دقیق اطلاعات مفیـد عملیـات شغلی نمی باشد. مسـلم اسـت کـه یکپارچه سازی انبار داده ها با سیستم های ERP، مشکلات مـرتبط با سیستم های ERP مرسوم را بهبود می بخشد به عنوان مثال،می توان قابلیت یکپارچه سازی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات را مطرح کرد.با این حال، یکی از مسائل عمده که سیستم های ERP  باید با آن دست وپنجه نرم کنند تا روزی بدان غلبـه کنند، افـزایش اتوماسـیون سـازی تحلیل ها و کاربرد های هوشمند در تصمیم گیری های سازمان ها می باشد.

چارچوب یکپارچه سازی نرم افزار ERP و انبار داده ها

در یکپارچه سازی راهکار جامع برنامه ریزی منابع سازمانی  و انبار داده ها با مجموعه ای ازداده های متفاوتی سروکار داریم که این امر باعث ایجاد ناسازگاری و تکراری بودن داده ها می شود. بنابراین این داده ها پس از طبقه بندی تحت فرایندهایی اعم از پاکسازی، نقـص سـازی ، ترکیـب و حـذف داده هـای تکـراری قـرارمـی گیرنـد. سـپس ،داده هـا در یـک سـرور جهـت ارائـه ذخیـره می شود

erp-data

در ایـــن نقطـــه،کـــاربران فقـــط وظـــایف جســـتجو را انجـام میدهند. رویه ها برای یکپارچه سازی سیستم هایERP  و انبار داده ها شامل 8 گام مجزا می باشد:

 • جمع آوری: پس از جمع آوری داده هـای اصـلی، داده هـای مـورد نیاز در محل طبقه بندی داده کپی شده تا پردازش های بیشتر بر روی آن صورت گیرد.
 • تبدیل: این مرحله شامل احیای میزان صحت داده ها و حذف داده های اضافی است.
 • بارگزاری و شاخص گذاری: دادههای تبدیل شده در یک Data Mart ذخیره شده و شاخص گذاری می شوند.
 • بررسی کنترل کیفیت: تضمین از کیفیت داده ها.
 • اعلان و انتشار:کار های اولیه برای نصب رسمی بر روی سیستم ها
 •  تجدید نظر: تجدید نظر پیوسته ی داده ها و داده های ناصحیح
 • جستجو: سرویس های جستجو داده ها فراهم شده است.
 • کنترل و آماده سازی: تضمین ایمنی انبار داده ها برای اجتنـاب از آسیب های احتمالی

چارچوبی برای یکپارچه سازی داده ها

تحلیل تصمیم گیری و انبار داده ها

این پژوهش، از مدل ستاره ای در طراحی مدل برای انبار داده ها استفاده می کند. این مدل بنا به جدول واقعی تولید که از یک جدول با بعد زمانی و یک جدول با بعد مکانی، یک جدول ابعاد محصول و یک جدول کیفیت محصول، تشکیل شده است. زمانی که یک جدول واقعی تولید را طراح میکنیم ،چندین فاکتور باید مدنظر قرار گیرد:

 • تصمیم گیری در مورد مدت زمان انبار داده ها برای تمامی توابع: بازه های زمانی طراحی شده برای مخزن داده ای در این پژوهش، شامل یک دوره ی دو ساله برای اندازه گیری گرایشات در کیفیت داده ها، یک دوره ی زمانی شش ماهه برای تحلیل کیفیت داده ها ویک دوره ی زمانی یک ساله برای تحلیل موقعیت دهی به کیفیت داده ها می باشد.
 • تعیین اصل و اساسی که باید در نمونه سازی ایستا برای تمامی توابع استفاده شود.
 • تعیین اینکه کدام فیلد در جدول اصلی استفاده شده و حذف داده های اضافی که فقط فیلدها را اشغال میکنند.
 • تعیین اینکه آیا استفاده از یک کلید هوشمند باعث افزایش فرایند جستجوی داده ها میباشد یا خیر.

جدول بُعد، به صورت تصادفی ایجاد گردد. برای مثال زمانی که کیفیت محصولات کارخانه ای تحلیل میشود،یک جدول یُعد جدیدی را می توان طراحی و استفاده کرد تا ملاحظات کیفی مربوطه را مورد بررسی قراردهد. چنین ملاحظاتی ممکن است شامل افزایش شیب گرما دهی برای افزایش دما،کاهش شیب سرد سازی برای کاهش دما، انتقال سرعت به حامل ها، وغیره باشد. زمانی که داده هارا تحلیل میکنیم ، چندین بُعد به عنوان یک ملاحظه،در کنار یک دیگر قرار می گیرند. این فرآیند، یک مدل داده ای چند بعدی نام دارد. سیستم های انبار داده ها ممکن است شامل مکعب های داده ای زیادی باشند. هر مکعب داده ای شامل فراوردهایی از بُعد متفاوتی از جداول واقعی است. یک مکعب داده ای ممکن است یک مدل داده ای N بعدی باشد. در اینجا ما از 4بعد زمان، مکان، محصول  وکیفیت برای ایجاد یک مدل داده ای 4یعدی جهت فراهم ساختن قابلیت های وسیعتری از جستجو استفاده می کنیم.

چارچوبی برای یکپارچه سازی تجزیه و تحلیل سیستم های تصمیم گیری و سیستم های داده کاوی

پس از تکمیل ساختار مکعب داده ای، این امکان به وجود می آید تا تحلیل های تصمیم گیری را با سیستم داده کاوی، یکپارچه سازی نمود. هدف این یک پارچه سازی آن است پایگاه دانشی براساس تحلیلOLAP در درون سیستم داده کاوی ایجاد شود و به تجزیه وتحلیل اطلاعات درسیستم داده کاوی پرداخته ویک نقطه ارجاعی را برای فرایند داده کاوی ایجادکند. تکنولوژی OLAP، توانایی ترکیب مشاهده افراد و تکنیک های هوشمند سازی در سیستم داده کاوی را دارد. بنابر این داده ها با سرعت بیشتر و مفاهیم عمیق تر استخراج میشود.

طراحی یک سیستم داده کاوی

پیشنهاد ما استفاده از الگوریتم درختی  تصمیم  برای دسته بندی و پیش بینی داده ها است. این الگوریتم به عنوان هسه موتورداده کاوی عمل کرده وداده های مخفی را در داخل پایگاه داده دسته بندی نموده و به پیش بینی  اطلاعات می پردازد. مراحل این الگوریتم عبارتند از:

1.آماده سازی داده های آموزشی از قبل طبقه بندی شده

2.ایجاد یک گره ی درخت تصمیم

3. انتخاب اطلاعات مربوط به نمونه داده های طبقه بندی شده به صورت زیر:

4. انتخاب اطلاعات مربوط به صفت تست جهت محاسبه: اطلاعات مورد نیاز بر مبنای طبقه بند درون زیر مجموعه ها به وسیله صفت A به صورت زیر مشخص می شود:

5. محاسبه بهره ی اطلاعات مشخصه ی تست: رمزگذاری اطلاعات که به وسیله ی انشعاب بندی Aبه دست آمده است به صورت زیر است:

6. تکرار مراحل 2-5 تا زمانیکه اطلاعات مربوط به صفت تست به صورت کامل محاسبه میگردد.

7. انتخاب صفت تست با بالاترین بهره ی اطلاعات به عنوان گره ی پارتیشن برای درخت تصمیم.

8. به منظور تکمیل درخت تصمیم، از این الگوریتم برای پیدا کردن گره های مشخصه ی تست در هر سطح استفاده می شود.

 پیاده سازی عملی و بهره برداری از سیستم ERP هوشمند

رویه  های عملیاتی مربوط به سیستم ERP هوشمند

با استفاده از زیرساختار اطلاعات سیستماتیک که به وسیله ی وب فراهم شده است، کاربران ممکن است از اینترنت برای تعاملات خود استفاده کنند. این اطلاعات سه جانبه از سیستم ERP هوشمند، به وسیله ی بنگاه تولیدی مورد استفاده قرارمیگیرد. رویه های عملیاتی سیستم ERP هوشمند، را میتوان به صورت زیر تشریح کرد:

 • ورود به سیستم کاربری: کاربران رویه های مرتبط با سیستم داده کاوی را به وسیله ی اینترنت ویا اینترانت به کار میگیرند.
 • بارگزاری داده ها از سیستم ERP  به سیستم انبار داده ها: برمبنای نیازمندی های هدف تولید، جداول داده ای تولید، جداول داده ای کیفیت، جداول داده ای محصولات مربوط به سیستمERP، به عنوان منبع داده ای در نظر گرفته میشود . پس از آن به وسیله ی فرایند پاک سازی مقایسه و تبدیل داده ها، به عنوان منبع ورودی داده وارد سیستم انبار داده ها میشود.
 • ایجاد طرح انبار داده ها: سیستم انبار داده ها با توجه به هدف تولید به فرم طرح ستاره ای ایجاد شده است. جدول اصلی تولید درمرکز قرار دارد.
 • ایجاد تحلیل تصمیم گیری OLAP: با توجه به جدول اصلی تولید، جدول بعد کیفیت و جدول بعد محصول، عملیات چند بعدی معکب داده ای با استفاده از متد ROLAP شبیه سازی میشود.
 • انتخاب منبع داده ها و صفات برای داده کاوی: داده های موجود در سیستم انبار داده ها و نتایج عملیات OLAP را میتوان منبعی از داده ها برای داده کاوی دانست. کاربران برای انتخاب منبع داده ها می توانند از ویرایشگر مدل Mission موجود در موتور داده کاوی استفاده کنند.
 • انتخاب الگوریتم و توابع داده کاوی: الگوریتم داده کاوی که به وسیله ی محاسبه ی پایگاه داده فراهم شده است. شامل درخت تصمیم، شبکه ی عصبی، الگوریم ژنتیک و تحلیل سبد بازار می باشد. توابع داده کاوی شامل طبقه بندی، خوشه بندی، پیشبینی وگروه بندی، پیشبینی و گروه بندی وابستگی است. در این سیستم  از درخت تصمیم به عنوان یک الگوریتم، همچنین از دسته بندی و پیش بینی به عنوان تابع استفاده می شود.
 • اجرای سیستم داده کاوی: پردازنده ی Mission، هسته ی داده کاوی را تشکیل می دهد. . پردازنده از سیستم پردازشی هدف گرا برای اجرای داده کاوی و اتخاذ نتایج مطلوب استفاده می کند.

نتایج بدست آمده از سیستم داده کاوی، معمولاً نوعی داده ی انتزاعی می باشد. در نتیجه، سیستم از روش نمایش دانش بر مبنای قانون  استفاده کرده و آنرا با چارچوب بر مبنای وب مکمل ساخته تا نتایج داده کاوی را تفسیر سازد و به کاربران در درک نتایج بدست آمده کمک کند.

استفاده از سیستم ERP  هوشمند به منظور بهبود کیفیت تولید، بنگاه تولیدی از داده کاوی مربـوط بـه سیسـتم هوشـمند ERP برای بهبود کیفیت محصولاتش ،کاهش هزینه های تولید، و بـروز تحـول در کل کارائی شغلی استفاده می کند.

3 پاسخ

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند