پرش لینک ها

ماژول مدیریت پیمانکاران، مشاوران، مجریان و تامین کنندگان

اطلاعات ارتباطی اشخاص و سازمانها و سوابق عملکردی آنها مطابق فرم ارزیابی، امکان قراردادن یک پیمانکار با عملکرد ضعیف در لیست سیاه، ارتباط مستقیم مرکز پروژه ها با بانک های اطلاعاتی، گزارش عملکرد پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان بر اساس فعالیت های تخصیص یافته، قابلیت امتیاز دهی بر روی اجزای بانک های اطلاعاتی، ارائه فیلد های سفارشی ارتباط بین پروژه و پیمانکاران از قبیل نوع پیمان

درخواست دمو

قابلیت های ماژول مدیریت ذی نفعان. سرمایه گذاران، پیمانکاران و مشاوران و مجریان و تامین کنندگان

 • شناسایی ذی نفعان داخل و خارج از سازمان بر أساس میزان تاثیر و علاقه مندی در پروژه
 • مشخص کردن نحوه ارتباط با ذی نفعان پروژه
 • بررسی انتظارات ذی نفعان
 • جدول انتظارات ذی نفعان شامل لیست افراد و میزان علاقه مندی و شدت اثر به علاوه نحوه واکنش به انتظار
 • نمودار واکنش به انتظار ذی نفعان
 • اطلاعات ارتباطی اشخاص و سازمانها و سوابق عملکردی آنها مطابق فرم ارزیابی
 • فرم اطلاعات ذینفعان در دو لایه سازمان ها و افراد مرتبط با هر سازمان در سیستم برای هر پروژه تکمیل شده و برای کل سازمان به صورت یکپارچه تجمیع می گردد.
 • تکمیل فرم ارزیابی عملکرد تامین کنندگان می تواند در انتهای هر یک از فازهای پروژه ها و انتهای کل پروژه صورت پذیرد و امتیاز ارزیابی عملکرد به صورت میانگین از سوابق عملکردی محاسبه و نمایش داده می شود.
 • امکان قراردادن یک پیمانکار با عملکرد ضعیف در لیست سیاه میسر است
 • بانک اطلاعاتی ذینفعان، سرمایه گذاران، پیمانکاران و مشاوران و مجریان و تامین کنندگان
 • موجودیت ها و فیلد های سفارشی سازی شده بانک های اطلاعاتی
 • ارتباط مستقیم مرکز پروژه ها با بانک های اطلاعاتی و قابلیت تخصیص یک ردیف اطلاعاتی به یک وظیفه در پروژه
 • گزارش عملکرد اجزای بانک ها به تفکیک پروژه
 • گزارش وضعیت پروژه در سطح فعالیت به تفکیک ذینفعان، سرمایه گذاران، پیمانکاران و مشاوران و مجریان و تامین کنندگان
 • گزارش هم راستا سازی اهداف ذینفعان بر اساس فیلد های اطلاعاتی پروژه ها
 • فرایند تصویب و تعریف ( یک مرحله ای) آیتم ها در بانک های اطلاعاتی
 • گزارش هزینه ای سرمایه گذاران بر اساس فیلد های پروژه ای یکپارچه شده در سطح هر فعالیت
 • گزارش تخصیص پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان به تفکیک پروژه
 • گزارش عملکرد پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان بر اساس فعالیت های تخصیص یافته ( ارزیابی پیمانکاران)
 • قابلیت نظر دهی بر روی اجزای بانک اطلاعاتی
 • قابلیت امتیاز دهی بر روی اجزای بانک های اطلاعاتی
 • ارائه فیلد های سفارشی ارتباط بین پروژه و پیمانکاران از قبیل نوع پیمان و ….

مدیریت پیمانکاران

مدیریت پیمانکاران مدیریت پیمانکاران