پرش لینک ها

پنج اشتباه مدیریت پروژه سازمانی که باید از آن اجتناب شود

اشتباه شماره1: عدم هماهنگی با اولویت های استراتژیک کلیدی
ضایعه: اعضای تیم/منابع برای دیگر پروژه ها کشیده می شوند. الزام زمان مدیریتی محدود است.
راهکار: ارزش استراتژیک پروژه را با رهبران اثرگذار در سازمان مشخص نمایید و بر اساس آن اولویت بندی نمایید.
اشتباه شماره 2: فقدان حاکمیت/مالکیت
ضایعه: حل مشکل اتفاق نمی افتد. رهبری/حمایت وجود ندارد.
راهکار: شناسایی و تخصیص نقش های حمایتی به افراد اجرایی سطح C که از پروژه منتفع می شوند.
اشتباه شماره 3: فقدان ارتباط و تعامل با ذینفعان
ضایعه: طراحی بیشتر از آنچه برنامه ریزی شده است به طول می انجامد. منافع بر اساس انتظارات/نیازها تحویل نمی شوند.
راهکار: در ابتدا توافق متقابلی روی انتظارات و چارچوب زمانی صورت گیرد. با ذینفعان در طول پروژه در ارتباط باشید.
اشتباه شماره 4: فقدان یک رویکرد تایید شده
ضایعه: تناقض ها و نیازمندی برای جذب منابع یا نیروی مازاد پیش بینی نشده، افزایش هزینه پروژه.
راهکار: در ابتدا به دقت فاکتورهای غیرمترقبه را شناسایی نمایید. مطمئن شوید که برنامه ریزی نیروها، منابع و برنامه کلی به اندازه کافی برای تنظیم اینها انعطاف پذیر می باشد.
اشتباه شماره 5: تغییر محدوده
ضایعه: توسعه و اصلاحات هرگز متوقف نمی شوند. خطر شکست خروجی ها
راهکار: تنها وقتی که خروجی از موارد اساسی و بحرانی کسب و کار است، اصلاح را انجام دهید؛ هر اصلاحی را بر اساس اثری که روی هزینه، زمانبندی و ریسک دارند ارزیابی نمایید.

یک دیدگاه بگذارید