پرش لینک ها

راهنمای خرید نرم افزار ERP؛ ارزیابی و انتخاب ابزار مناسب

پباده سازی ERP یک سرمایه گذاری بسیار خطیر است که در صورت شکست صدمات جبران ناپذیری به عملکرد سازمانها وارد خواهدکرد. مناسبترین راه برای تضمین موفقیت، تصمیم گیری صحیح در مورد سیستم مورد نیاز ERP و استفاده از راهنمای خرید نرم افزار ERP می باشد.

به منظور انتخاب صحیح سیستم یکپارچه ERP با بهره گیری از روش AHP مراحل ذیل طی خواهد شد:

الف – تعیین هدف مدل

هدف مدل انتخاب سیستم ERP مناسب برای سازمان می باشد.

ب – تشکیل ساختار سلسله مراتبی

در این مرحله سلسله مراتبی از معیارها به منظور دستیابی به هدف مدل تشکیل می شود .برای این منظور 2 دسته معیار مد نظر قرار میگیرند که در نهایت مطلوبیت گزینه ها را در ارتباط با هدف مدل تعیین می کنند:

 1. معیار های مرتبط با ERP
 2. معیارهای مرتبط با فروشنده

این 2 دسته معیار در واقع لایه اول سلسله مراتب مدل را تشکیل می دهند که هر کدام در لایه بعد با معیارهای جزئی تر تشریح می گردند که عبارتند از:

معیارهای مرتبط با سیستم شامل:

 1. هزینه ی کل
 2. زمان پیاده سازی
 3. کارکرد
 4. سهولت کاربرد
 5. انعطاف پذیری
 6. اعتماد پذیری

معیارهای مرتبط با فروشنده شامل موارد ذیل است:

 1. شهرت
 2. توانایی فنی
 3. خدمات

ج – تعیین گزینه های تصمیم گیری

این گام در فرآیند کلی انتخاب سیستم که در بند قبل تشریح شد انجام شده و چند فروشنده مختلف گزینه های تصمیم گیری می باشند.

د – تعیین اولویت معیار های تصمیم گیری در هر رده از سلسله مراتب مدل

در این گام از تصمیم گیرندگان کلیدی سازمان دعوت می شود تا در مورد اولویت معیارها در انتخاب سیستم ERP اظهار نظر کنند. درصورت آنکه تصمیم گیرنده واحدی برای پروژه انتخاب وجود داشته باشد مدل AHP منفرد می باشد و در صورت متعدد بودن از مدل AHP گروهی استفاده خواهد شد .معیارهای ذکر شده می توانند کیفی یا کمی باشند. این اولویت بندی با استفاده از مقیاس فاصله ای مطابق جدول 1 صورت میگیرد. .پس از کسب نظریات تصمیم گیرندگان ماتریس تصمیم از دید سازگاری مورد بررسی قرار میگرد و در صورت مشاهده عدم سازگاری اصلاحات لازم جهت سازگار نمودن ماتریس صورت خواهد گرفت.

امتیازات 2و4و6و8 بیانگر ارزشهای واسطه بین قضاوت های فوق می باشند و DM می تواند از آن استفاده نماید.

ه – مقایسه زوجی گزینه ها در مورد هر معیار از پایین ترین رده سلسله مراتب

در این گام در مورد هر معیار، ماتریسی از مقایسات زوجی تشکیل می شود که قدرت و ضعف هر کدام از گزینه ها را در مورد آن معیارنسبت به هم تعیین می کند . برای تشکیل این ماتریس تیم انتخاب ERP می تواند از 3 راه زیر استفاده کند:

 1. از چندین کارشناس نظر خواهی کرده و از برآیند این نظرات در تشکیل ماتریس استفاده کند.
 2.  استفاده از شرکتهای معتبر مشاوره درزمینه ی سیستمهای ERP
 3. استفاده از مقالات تحقیقی درزمینه ی مقایسه عملکرد و خصوصیات شرکتهای فروشنده ERP و استخراج اطلاعات مقایسه ای درمورد هر معیار

و- حل نهایی مدل

در این مرحله داده های لازم جهت اقدام به حل مدل موجود می باشد و با حل نهایی مدل، گزینه مناسب شناسایی خواهد شد. برای حل نهایی مدل از تکنیکهای مختلف که در مراجع مبحث تصمیم گیری چند معیاره موجود می باشد می توان استفاده کرد. هم چنین برای سهولت در حل مدل از نرم افزارExpert Choice که امکان وارد سازی و حل مدل را فراهم می‌کنند نیز می توان بهره برد.

ز- بحث و نتیجه گیری در مورد نتایج

یک دیدگاه بگذارید